Våra tillstånd

Nobu AB har eget tillstånd från finansinspektionen att under tillsyn bedriva verksamhet inom samtliga livförsäkringsklasser.

Nobu AB är ansluten till SFM som är en branschorganisation för försäkringsförmedlare. SFM utför kontroll av samtliga medlemmar och ställer krav att medlemmarna uppfyller kraven som finansinspektionen har för försäkringsförmedling.

Vår rådgivare är licensierade genom Insuresec för att säkerställa att vår rådgivning håller så hög kvalitet som möjligt.

För att kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt erbjudande när det kommer till spar- och personförsäkringar såsom Sjukvårds-, Sjuk/Olycksfall-, Tjänstepensions-, Livförsäkringar etc. Har Nobu AB valt att ingå i förmedlarorganisationen Tydliga.

Klagomål

Nobu AB förbinder sig att behandla alla inkomna klagomål snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Klagomål ska besvaras sakligt och korrekt och på Kundens begäran skriftligen. Är klagomålet att betrakta som ett enkelt fel eller missförstånd bör detta åtgärdas genast.

Klagomålsansvarig skall så snart som möjligt, men senast inom 14 dagar, skriftligen meddela Kunden hur Nobu har bedömt ärendet och på vilket sätt Nobu har följt upp ärendet. Beslutet ska vara skriftligt om inget annat har avtalats. Om Kundens klagomål inte kan tillmötesgås ska kunden ha rätt att få en motivering till detta.

Kunden kan också erhålla vägledning från Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå samt den kommunala konsumentvägledningen. Om Nobu beslutar att inte tillmötesgå Kundens anspråk kan Kunden underställa klagomålet Allmänna reklamationsnämndens (ARN) prövning. Nobu åtar sig i dessa fall att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendation. Kunden har också möjlighet att låta allmän domstol pröva tvisten.Klagomål mot Nobu AB ska adresseras:
Nobu AB
Klagomålsansvarig
Östra Rådhusgatan 6
903 26 Umeå

Licenser